Показники руху населення

Структурно-логічна схема змісту теми 2

Трудові ресурси та трудовий потенціал».

6. Динаміка чисельності населення України


Рис. 2.1. Поняття категорії «населення».


Рис. 2.2. Категорії населення та їх зміст.


Рис. 2.3. Поняття відтворення та види руху населення.

Таблиця 2.1.

Показники руху населення

Коефіцієнт, ‰ Зміст Формула
Прибуття Кількість прибулих у середньому на 1000 населення КП = * 1000
Вибуття Кількість вибулих у середньому на 1000 населення КВ = * 1000
Рухомості (валової міграції) Кількість мігрантів у середньому на 1000 населення КР = * 1000
Механічного приросту Інтенсивність зміни чисельності населення за рахунок міграції КМ = * 1000


Рис. 2.4. Традиційний і сучасний типи відтворення населення

та їх характерні ознаки.


Рис. 2.5. Характеристика режимів відтворення населення.


Рис. 2.6. Розподіл населення за віковою ознакою.


Рис. 2.7. Методи визначення чисельності та складу населення Показники руху населення.


Рис. 2.8. Класифікація населення за національною методикою.

Таблиця 2.2.

Коефіцієнти навантаження та працездатності населення.

Коефіцієнт, ‰ Формула
Загального навантаження * 1000
Пенсійного навантаження * 1000
Заміщення трудових ресурсів * 1000
Загальної працездатності * 1000
Працездатності населення у працездатному віці * 1000

де S0-15, S16-54(59), S60+ - населення, відповідно, молодше працездатного віку, працездатного та старше працездатного віку;

Sn16-54(59) – працездатне населення працездатного віку.


Рис. 2.9. Склад населення за віком працездатності.


Рис. 2.10. Класифікація населення за методикою МОП.


Рис. 2.11. Структура економічно-активного населення.


Рис. 2.12. Склад економічно-неактивного населення.


Рис. 2.13. Структура працездатного населення.


Рис. 2.14. Сутність трудових ресурсів.


Рис.2.15. Межі працездатного віку населення.


Рис. 2.16. Склад трудових ресурсів.


Рис. 2.17. Співввідношення категорій «трудові ресурси» та «економічно активне населення».


Рис. 2.18. Заходи по Показники руху населення збільшенню чисельностю трудових ресурсів.


Рис. 2.19. Напрями компенсації зменшення чисельності трудових ресурсів.


Рис. 2.20. Методи визначення чисельності трудових ресурсів.


Рис. 2.21. Показники кількісних змін у чисельності трудових ресурсів.


Рис. 2.22. Взаємозв’язок зміни чисельності населення та чисельності структури трудових ресурсів.


Рис. 2.23. Вплив демографічних показників на основні показники розвитку суспільства.
Рис. 2.24. Основні напрями демографічної політики.


Рис. 2.25. Методи та засоби впливу на демографічні процеси.


Рис. 2.26. Зміст освітнього аспекту відтворення трудових ресурсів.


Рис. 2.27. Види характеристик індивіду, які формуються в результаті освіти.


Рис. 2.28. Показники-характеристики рівня освіти.

Таблиця 2. 3.

Соціальні витрати на освіту, % ВВП

Регіон ВВП на душу населення, долл. На соціальне забезпечення На освіту На охорону здоров’я Показники руху населення
Україна 6,5 3,6 2,9
Східна Азія 3,4 2,8 2,2
Латинська Америка 3,4 4,2 2,4
Західна Європа 16,3 4,9 5,9


Рис. 2.29. Сутність та напрями професійно-кваліфікаційног овідтворення трудових ресурсів.


Рис. 2.30. Сутність трудового потенціалу.

Об’єкти аналізу та відповідні показники Суспільство 1. Середня тривалість життя 2. Витрати на охорону здоров’я 3. Смертність в різних вікових групах 1. Відношення до старезних, дітей, інвалідів 2. Злочинність, соціальна напруга 1. Доходи від авторських прав 2. Кількість патентів і міжнародних премій на одного мешканця країни 3. Темпи технічного прогресу 1. Якість законодавчої бази 2. Якість доріг і транспорту 3. Дотримання договорів та законів 1. Середня кількість років навчання в школі, в ВУЗі 2. Частка витрат на освіту в держбюджеті 1. Доходи від експорту 2. Втрати внаслідок аварій 3. Участь у міжнародній співпраці Показники руху населення 1. Працездатне населення 2. Чисельність зайнятих 3. Рівень безробіття 4. Кількість годин зайнятості в рік
Підприємство 1. Втрати робочого часу через хворобу робітників і травми 2. Витрати на забезпечення здоров я персоналу 1. Взаємовідносини(психологічний клімат) 2. Конфлікти (кількість, глибина) 1. Кількість винаходів, нових виробів на одного працюючого 2. Доходи від запропонованих робітниками пропозицій з удосконалення процесу виробництва на 1 працюючого 1. Втрати робочого часу, обсягів виробництва через порушення дисципліни 2. Культура праці і виробництва 1. Частка спеціалістів з вищою та середньою освітою 2. Витрати на підвищення кваліфікації персоналу 1. Якість продукції 2. Витрати внаслідок браку 3. Витрати внаслідок аварій 1. Чисельність персоналу 2. Число годин роботи за рік, яке приходиться на одного робітника
Людина 1. Працездатність 2. Число робочих Показники руху населення годин, які втрачені через хворобу Відношення до оточуючих Творчі здібності (участь у винахідництві і раціоналізаторстві) 1. Прагнення до реалізації здібностей (число пропозиції з підвищення ефективності діяльності організації, ін.) 2. Заповзятливість 1. Порядність, бережливість, дисциплінованість, обов’язковість 2. Акуратність, раціональність 1. Число років навчання 2. Рівень освіти 1. Вміння 2. Рівень кваліфікації 3. Рівень компетенції Час зайнятості протягом року
Компоненти Здоров’я Моральність Творчий потенціал Активність Організованість Освіта Професіоналізм Ресурси робочого часу


Рис. 2.31. Трудовий потенціал: єдність рівнів зв’язку та відносин.


Рис. 2.32.Фактори впливи на розвиток трудового потенціалу.


Рис. 2.33. Фактори формування трудового потенціалу.


Рис .2.34. Складові трудового потенціалу працівника.


Рис. 2.35. Характеристика трудового потенціалу підприємства.


Рис. 2.36. Зміст трудового потенціалу суспільства.


Рис Показники руху населення. 2.37. Показники для кількісної оцінки трудовог опотенціалу

підприємства та суспільства.


Рис. 2.38. Основні напрями розвитку трудовог опотенціалу в Україні.


Таблиця 2.5.


documentaakxhkb.html
documentaakxouj.html
documentaakxwer.html
documentaakydoz.html
documentaakykzh.html
Документ Показники руху населення